Kirim buku BPM ke seniman calon kolaborator, Maharani M, Rega A, Maradita S, Sekar Puti.Tags: